Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

Семинари

Съвместно със секция "Научни пресмятания" се провежда семинар, на който се докладват постиженията на учените от двете секции, а така също на чуждестранни учени и български учени от други институции. Обикновено семинарът започва 14:00 часа в зала 218 на ИИКТ-БАН, блок 25А.


 • 16 април 2019 г. - “Supercomputers - criteria for evaluation and assessment" - Д-р Калин Пенев, Университет Солент Саутхемптън, Великобритания - Абстракт

 • 09 април 2019 г. - “Precision on optimisation of multidimensional tests" - Д-р Калин Пенев, Университет Солент Саутхемптън, Великобритания - Абстракт

 • 23 май 2017 г. - Методи Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения и приложения - Венелин Тодоров, ИИКТ-БАН (предзащита)

 • 25 април 2017 г. - From an Atom to a Transistor: Multi-scaled Simulations and Modelling of Novel Electronic Devices - Д-р Вихър Георгиев, Университет на Глазгоу, Великобритания - Абстракт

 • 11 април 2017 г. - Минимизиране на разхода на енергия и време при 1000-мерна оптимизация - Д-р Калин Пенев, Университет Солент Саутхемптън, Великобритания - Абстракт

 • 07 март 2017 г. - Алгоритми Монте Карло за анализ на чувствителността на математически модели - Доц. Райна Георгиева, ИИКТ-БАН

 • 05 януари 2016 г. - Нова оптимизационна стратегия при обучение и еволюционна архитектура на невронни мрежи - Кристина Капанова, ИИКТ-БАН - Абстракт

 • 13 октомври 2015 г. - Оптимални методи Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения - Венелин Тодоров, ИИКТ-БАН - Абстракт

 • 11 февруари 2014 г. (от 11:00 часа) - Интегрирани услуги за обработка на изображения, свързани с рискови ситуации - Кристина Капанова - Абстракт

 • 5 ноември 2013 г. - Nonlinear Modes of Vibration of Beams and Plates - Prof. Pedro Ribeiro, University of Porto, Portugal - Абстракт

 • 24 септември 2013 г. - Нови подходи в крайноелементния анализ на елиптични задачи - Доц. Милена Рачева, ТУ-Габрово, разглеждане на преработен вариант на дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на науките"

 • 13 юни 2013 г. - Convergence Analysis of Monte Carlo Linear Solvers Using the Uhlm-Von Neumann Algorithm: Necessary and Sufficient Conditions - Prof. Michael Mascagni, Department of Computational Science, Florida State University, Tallahassee, USA

 • 11 юни 2013 г. - Geometric-Algebraic Multigrid Methods - Prof. James Brannick, Center for Computational Mathematics and Applications, Department of Mathematics, the Pennsylvania State University, USA

 • 14 април 2013 г. - Оптимални многонивови методи за конформни крайни елементи от по-висок ред - ас. Мария Лимбъри, ИИКТ-БАН, секция "Научни пресмятания", предварителна защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 • 07 април 2013 г. - Entropy Viscosity Method for Lagrangian Hydrodynamics - Владимир Томов, Texas A&M University, Тексас, САЩ - Абстракт

 • 26 март 2013 г. - A Comparison of Iterative Methods to Solve Complex Valued Linear Algebraic Systems - Проф. Уве Акселсон, Университет на Упсала, Швеция, KAU, Саудитска Арабия, Академия на науките, Чешка република - Абстракт

 • 26 февруари 2013 г. - Auxiliary Space Multigrid Method for High-frequency High-contrast Problems - Йоханес Краус, RICAM, Австрийска академия на науките, Линц, Австрия - Абстракт

 • 12 февруари 2013 г. - A Monte Carlo technique for the Wigner-Boltzmann equation - Жан Мишел Селиер, Network for Computational Nanotechnology, Purdue University, USA, постдокторска позиция в ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми", проект AComIn - Абстракт - Презентация

 • 05 февруари 2013 г. - IT предизвикателства при анализ на данни от паралелно секвениране - проф. Димитър Василев, Селскостопанска Академия, Агробиоинститут - Абстракт

 • 08 януари 2013 г. - Моделиране на инвестиции във финансови портфейли и числени методи - проф. Иван Иванов, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ - Абстракт

 • 11 декември 2012 г. - Робастно многонивово преобуславяне на квадратични КЕ дискретизации на анизотропни елиптични задачи - Мария Лимбъри, ИИКТ-БАН, секция "Научни пресмятания" - Абстракт

 • 4 декември 2012 г. - Wireless Sensor Positioning Algorithm - Мирослав Шиндаров, докторант в ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми" - Абстракт

 • 29 ноември 2012 г. - High-Performance Computing of Complex Flows Related to Turbulent Fluid Flow, Mixing and Combustion - Йордан Денев, ТУ-София и Department of Hydroaerodynamics and Hydraulic Machines and Karlsruhe Institute of Technology, Engler-Bunte-Institute, Combustion Division, Germany - Абстракт

 • 27 ноември 2012 г. - A Monte Carlo technique for the Wigner-Boltzmann equation - Жан Мишел Селиер, Network for Computational Nanotechnology, Purdue University, USA, гост-изследовател в ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми" - Абстракт

 • 16 октомври 2012 - Нелинейни трептения на греди - Станислав Стойков, ИИКТ-БАН, секция "Научни пресмятания" - Абстракт

 • 02 октомври 2012 - Transport Phenomena in Flows of Granular Materials - Д-р Иван Христов, Принстънски университет, САЩ - Абстракт

 • 17 април 2012 г. - Нови подходи в крайноелементния анализ на елиптични задачи - Доц. Милена Рачева, ТУ-Габрово, предварителна защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на науките"

 • 27 март 2012 г. - The Casimir effect: Theory, Experiments and Possible Applications - Проф. дн Даниел Данчев, Институт по механика - БАН, сектор „Математическо моделиране и числени симулации” - Абстракт

 • 21 февруари 2012 - Интензивен курс по Съвременни методи Монте Карло – изчислителни предизвикателства - проф. Иван Димов, ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми" - Абстракт

 • 20 декември 2011 г., 15:30 ч. - Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементи - гл. ас. Петя Тодорова Боянова, ИИКТ-БАН, секция "Научни пресмятания", защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.09. “Изчислителна математика” в професионално направление 4.5. “Математика”
  Научно жури
  Външни членове:
  1. чл.-кор. Стефан Радев - становище
  2. проф. д.н. Андрей Андреев - становище
  3. проф. д.м.н. Стефка Димова - рецензия
  Вътрешни членове:
  1. проф. д.н. Светозар Маргенов (научен ръководител) - становище
  2. доц. д-р Красимир Георгиев (председател) - рецензия

  Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката в канцеларията на ИИКТ-БАН на адрес ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

 • 20 октомври 2011 г. - Моделиране на кинетиката на токови носители в полупроводникови прибори - доц. д-р Михаил Христов Недялков, ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми", защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложение на математиката” (презентация)
  Научно жури
  Външни членове:
  1. проф. д.н. Андрей Андреев - становище
  2. проф. д.н. Даниел Данчев - рецензия
  3. проф. д.н. Ана Пройкова - рецензия
  4. доц. д-р Стефан Стефанов - становище
  Вътрешни членове:
  1. проф. д.н. Иван Димов (председател) - становище
  2. проф. д.н. Светозар Маргенов - рецензия
  3. доц. д-р Анета Караиванова - становище

  Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата в канцеларията на ИИКТ-БАН на адрес ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215.

 • 8 септември 2011 г. - Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементи - гл. ас. Петя Боянова, ИИКТ-БАН, секция "Научни пресмятания", предварителна защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор"

 • 14 юни 2011 г. - Моделиране на кинетиката на токови носители в полупроводникови прибори - Доц. Михаил Недялков, ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми", предварителна защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на науките"

 • 17 май 2011 г. - Optimal Sensor Layout using Multi-Objective Metaheuristic - Мирослав Шиндаров, докторант в ИИКТ-БАН, секция "Паралелни алгоритми" - Абстракт

 • 10 май 2011 г. - Върху математическото моделиране на микробен растеж - Проф. Светослав Марков, ИМИ-БАН - Абстракт

 • 12 април 2011 г. - Пертурбационен анализ на матрични уравнения - Доц. Вера Ангелова, ИИКТ-БАН, секция „Интелигентни системи” - Абстракт

 • 29 март 2011 г. - Solution Methods for the Cahn-Hilliard Equation - Петя Боянова, ИИKT-БАН, секция "Научни пресмятания"

 • 22 март 2011 г. - Приложение на генетичните алгоритми за решаване на оптимизационни задачи при ферментационни процеси - Доц. Олимпия Роева, ИБФБМИ-БАН

 • 15 март 2011 г. - Finite Element Simulation for the Microscale Model of Li-ion Battery - Василена Накова и Максим Таралов, секция "Научни пресмятания", ИИКТ-БАН

 • 9 ноември 2010 г. - Оптимално разполагане на сензори в равнина - Доц. Стефка Фиданова, секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН

 • 26 октомври 2010 г. - Интервали или приближени числа? - Проф. Светослав Марков, ИМИ-БАН

 • 5 октомври 2010 г. - Представяне на книгата "Сага за младия Аспарух. Принцът от Разсъмването" - Проф. Захари Златев, NERI, Дания

 • 18 май 2010 - Numerical Methods for Cahn-Hilliard Equation - Петя Боянова, ИПОИ-БАН, секция "Научни пресмятания"

 • 8 декември, 2009 - Изчислителна сложност на алгоритми Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения - Райна Георгиева, предзащита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", ИПОИ-БАН, Секция по Паралелни алгоритми

 • November 3, 2009 - A Hybrid Multiscale Approach by Incorporating Analytical Results - Prof. Rosangela Sviercoski, IPP-BAS, Department of Scientific Computations

 • Октомври 27, 2009 - Анализ на чувствителността на големи математически модели - Райна Георгиева, ИПОИ-БАН, Секция по Паралелни алгоритми

 • July 28, 2009 - Discontinuous Galerkin FEM for flows in Highly Heterogeneous Media - Prof. Raytcho Lazarov, Texas A&M University, Department of Mathematics, USA

 • February 17-18, 2009 - Workshop on Numerical Methods and High Performance Computations - interplay and novel ideas - In honour of Prof. Owe Axelsson on the occasion of his seventy-fifth birthday

 • February 10, 2009 - Approximation, Optimization, and Metaheuristics - Assoc. Prof. Dana Simian, "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania

 • March 4, 2008 - Variance reduction schemes for Monte Carlo estimators in global illumination algorithms - Szecsi Laszlo, Budapest University of Technology, Hungary (презентация)

 • March 4, 2008 - Real-time global illumination in interactive applications and games - Prof. D.Sc. Szirmay-Kalos Laszlo, Budapest University of Technology, Hungary (презентация)

 • February 26, 2008 - Scalability and efficiency of the Danish Eulerian model on the parallel supercomputers of EPCC - Edinburgh, Numerical experiments with the support of HPC-Europa programme. - Dr. Tzvetan Ostromsky, IPP - BAS

 • February 19, 2008 - Multivariate polynomial interpolation, polynomial classifiers and applications - Assoc. Prof. Dana Simian, "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania

 

 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters