Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

Национални проекти

Учените от секцията са участвали (или участват) в следните проекти:

 • Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи, ФНИ, Договор #И-02/20, 2015-2016 (Ръководител: Проф. Иван Димов)
 • Симулиране поведението на горски и полски пожари, ФНИ, Договор #И-01/6, 2012-2014 (Ръководител: Доц. д-р П. Маринов)
 • Специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор, ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и бизнес“, 2012 (Ръководител: Доц. д-р Стефка Фиданова)
 • Разработване и изследване на нови методи Монте Карло за моделиране на сложни системи, НФНИ, Договор #ДМУ 03/61, 2011-2013 (Ръководител: Гл. ас. д-р Р. Георгиева)
 • Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи, НФНИ, Договор #DTK 02/44, 2009-2012 (Ръководител: Проф. дн Ив. Димов)
 • Център за върхови научни постижения SuperCA++, НФНИ, Договор #DCVP 02/1, 2010-2012 (Ръководител: Проф. дн Св. Маргенов, ИИКТ-БАН)
 • Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие МодПроФикс, НФНИ, Договор ДИД-02/29, 2010-2012 (Ръководител: Проф. Кр. Атанасов, ИБФБМИ – БАН; Доц. д-р Стефка Фиданова, координатор за ИИКТ-БАН)
 • Модел за прогнозиране на разпространението на замърсители в атмосферата, Български Суперкомпютърен Център, Договор #Д 3/23.07.2009 (Ръководител: Доц. д-р Кр. Георгиев, ИИКТ-БАН)
 • Проектиране на софтуер за събиране на йерархична обработка на информацията от стотици сензори, ДАИТС, 2009-2010 (Ръководител: Доц. д-р Д. Ангелова, ИИКТ-БАН)
 • Излъчване на енергия от турбулентна плазма, НФНИ, Договор #ДО 02-19, 2009-2010 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Г. Камберов, ИМИ-БАН)
 • Към изграждането на българска национална информационна система за прогнозиране на химическото време, НФНИ, Договор #ДО 02-161, 2008-2011 (Ръководител: Проф. Д. Сираков, НИМХ-БАН)
 • Център за върхови научни постижения SuperCA, НФНИ, Договор #DO 02-115/2008, 2008-2010 (Ръководител: Проф. дн Св. Маргенов, ИИКТ-БАН)
 • Иновативни квази-Монте Карло пресмятания - среда, библиотеки, пилотни грид-приложения, НФНИ, Договор #DO 02-146/2008, 2008-2011 (Ръководител: Доц. д-р Ан. Караиванова, ИИКТ-БАН)
 • Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чувствителността за големи математически модели, НФНИ, Договор #DO 02-215/2008, 2008-2011 (Ръководител: Гл. асистент д-р С. Ивановска, ИИКТ-БАН)
 • Виртуален скрининг и компютърно моделиране за дизайн на лекарствени средства, НФНИ, Договор #ВУ-МИ-201/2006, 2006-2011 (Ръководител: Проф. Пламенка Боровска, ТУ - София)
 • Интелигентни сензорни системи за повишаване на сигурността, НФНИ, Договор #ВУ-МИ-204/2006, 2006-2010 (Ръководител: Проф. дн Ст. Димова, ФМИ-СУ)
 • Компютърно проектиране на лекарства, НФНИ, Договор #МИ-201, 2006-2010 (Ръководител: Проф. дн Ст. Марков, ИИКТ-БАН)
 • Квази-Монте Карло методи за задачи с вериги на Марков, НФНИ, Договор #I-1405/04, 2004 - 2008 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Анета Караиванова, ИПОИ-БАН)
 • Интегрирана среда за компютърно моделиране на зеолитни филтри, НСНИ, Договор #ИО-01/03 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Красимир Георгиев, ИПОИ-БАН)
 • Нови стохастични алгоритми за пренос на електрони, НФНИ, Договор #I-1201/02, 2002 - 2005 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Тодор Гюров, ИПОИ-БАН)
 • Нови Монте Карло подходи за решаване на задачи на линeйната алгебра, интеграли, интегрални уравнения и приложенията им, НФНИ, Договор #MM-902/99, 1999 - 2004 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 • Алгоритми за ефективно използване на бързата памет и приложение при компютърното моделиране на пренос на замърсители във въздуха, НФНИ, Договор #I-901/99, 1999 - 2004 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Красимир Георгиев, ИПОИ-БАН)
 • Високопроизводителни Монте Карло алгоритми и компютърно моделиране за задачи с голяма размерност при пренос на замърсители във въздуха, НФНИ, Договор #I-811/98, 1998 - 2002 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 • Parallel statistical algorithms for high-performance computer systems, НФНИ, Договор #I-501/95, 1995-1998 (Ръководител: д-р Анета Караиванова)
 • Development and studying of Monte Carlo numerical methods, НФНИ, Договор #NI-449/30.10.1994, 1994-1997 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 • Development of parallel algorithms for high-performance computer systems, НФНИ, Договор #I-210/92, 1992-1995 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 • Development and studying of parallel methods and algorithms for high-performance computer systems, НФНИ, Договор #NI-19/01.10.1991, 1991-1992 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 • Short-term regional numerical forecast of meteoelements, НФНИ, Договор #NI-1020/21.06.1988, 1988-1991 (Ръководител: Проф. дн Иван Димов)
 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters