Цели и обхват | Редколегия | Инструкции за автори | Съдържание |

e-ISSN: 2367-8666


2016

1/2016: Иван Попчев. Шест теми по управление на риска. ЛКНТ N:1, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-954-91700-8-5, 73 стр.


Учебникът включва основни теми по дисциплината “Управление на риска” в няколко магистърски програми: математически модели в икономиката (СУ “Св. Климент Охридски”), бизнес администрация (Нов български университет), финанси (Нов български университет), финансов мениджмънт (ПУ “Паисий Хилендарски”) и бизнес информационни технологии (Бургаски свободен университет).
Учебникът е построен с използване на теоретични резултати, решени числови примери, схеми и графики. Такава структура на учебника позволява отделни теми и числови примери да предизвикат интерес в докторанти, както и други преподаватели и студенти от магистърски и бакалавърски програми на българските университети.
Свободният достъп на този учебник поради нарастващия интерес към управлението на риска привлича вниманието и на специалисти от практиката.
Източници на български и английски език предават на учебника и справочен характер.


2/2016: Вера Ангелова. Елементи от теория на вероятностите. ЛКНТ N:2, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-954-91700-9-2, 220 стр.


Учебникът е съставен съобразно учебната програма на дисциплината “Основи на статистиката І част” на френската програма на бакалавърската степен на специалностите “Стопанско управление” и “Икономика” в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Включени са основни понятия и теми от теория на вероятностите: вероятностни пространства, комбинаторика, вероятност, случайни величини и техните характеристики, функции на разпределение, закон за големите числа, централна гранична теорема.
Учебникът има за цел да разшири познанията по математика с основни понятия и теми от теория на вероятностите, необходими за по-нататъшното усвояване на методите на съвременната икономическа наука, в това число и на приложната статистика, и да даде теоретични познания и практически умения за определяне на характеристиките и законите за разпределение на случайни величини.


3/2016: Вера Ангелова. Елементи от теория на вероятностите. Семинарни упражнения. ЛКНТ N:3, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-954-91700-0-9, 100 стр.


Ръководството за упражнения “Елементи от теория на вероятностите. Семинарни упражнения” (Eléments de la théorie des probabilités. Travaux dirigés) следва структурата и съдържанието на едноименния учебник по дисциплината “Основи на статистиката І част” на френската програма на бакалавърската степен на специалностите “Стопанско управление” и “Икономика” в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В синтезирана форма са представени определения, формули и теореми (без извеждане и доказателство) от теория на вероятностите: вероятностни пространства, комбинаторика, вероятност, случайни величини и техните характеристики, функции на разпределение, закон за големите числа, централна гранична теорема. Разгледани са някои примери и са дадени множество задачи с посочени отговори и насоки за самостоятелно решаване.
Ръководството е предназначено за семинарни упражнения по дисциплината “Основи на статистиката I част” и има за цел да развие практически умения за определяне на характеристиките и законите за разпределение на случайни величини.


4/2016: Вера Ангелова. Дескриптивна статистика. ЛКНТ N:4, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-01-5, 207 стр.


Учебникът “Дескриптивна статистика” /“Statistique descriptive”/ предлага необходимия теоретичен и практически материал, съгласно учебната програма на дисциплината “Основи на статистиката ІІ част” на френската програма на бакалавърската степен на специалностите “Стопанско управление” и “Икономика” в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Дадени са основни понятия, свързани с дескриптивната статистика. Разгледани са темите: Статистическо разпределение с един и два признака. Параметри за разположение, разсейване, форма и концентрация. Индекс на Жини. Таблица на спрегнатост. Линейна корелация. Линейна регресия. Времеви редове. Прогнозиране. Пълзяща средна. Извадки. Разпределение на извадкова средна, дисперсия и честота.
Учебникът има за цел да даде теоретични познания и практически умения при боравене с терминологията и основни методи на съвременната статистика като инструмент за планиране, анализиране, представяне и интерпретация на експериментални и не-експериментални изследвания.


5/2016: Вера Ангелова. Статистическо оценяване. ЛКНТ N:5, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-00-8, 119 стр.


Учебникът “Статистическо оценяване (обобщаваща статистика)” /“Statistique inferentielle”/ запознава с понятията и методите, свързани с четвъртия етап на статистическия метод – Интерпретацията. Учебникът предлага необходимия теоретичен и практически материал, съгласно учебната програма на дисциплината “Приложна статистика” на френската програма на бакалавърската степен на специалностите “Стопанско управление” и “Икономика” в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Дадени са основни понятия и методи, свързани с двете групи задачи в интерпретацията – оценяване и проверка на хипотези. След кратък преговор на темата “Извадки. Разпределение на извадкова средна, дисперсия и честота” от “Дескриптивната статистика”, са разгледани темите “Оценяване” – точкови и интервални оценки и “Проверка на хипотези” – параметрични и непараметрични тестове.
Учебникът има за цел да даде теоретични познания и практически умения за избор на подходящи модели за проверка на хипотези и вземане на решение.


6/2016: Тодор Балабанов. Програмиране на Android. Практическо ръководство. ЛКНТ N:6, ИИКТ-БАН, 2016, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-02-2, 83 стр.


Настоящото учебно помагало съдържа основни примери по дисциплината „Увод в проектирането на електронни игри“, която е част от бакалавърската програма „Компютърни науки“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Помагалото е базирано на практически примери, покриващи цялостния цикъл за производството на електронни игри, който обхваща - идея, анализ на изискванията, проектиране, разработка, тестване и внедряване. Така подбраната структура на учебното помагало позволява отделни части от него да послужат при практическата реализация на курсови задачи или дипломни работи.
Свободният достъп до помагалото поражда нарастващ интерес за въвеждането на тази дисциплина в учебните планове и на други учебни заведения, както и евентуални възможности за формиране на цялостна магистърска програма, насочена към софтуерното производство на развлекателни мултимедийни продукти.
Използваните информационни източници имат не само справочен характер, но и представляват добра основа за значително разширяване на знанията и уменията в областта.


7/2017: Иван Попчев, Милена Петкова, Стоян Златев. Елементи от анализа и управлението на портфейлния риск. Практическо ръководство. ЛКНТ N:7, ИИКТ-БАН, 2017, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-04-6, 30 стр.


Предложеният материал е практическо ръководство по дисциплината „Анализ на риска”, която се преподава на бакалаври от Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и неговите филиали в Кърджали и Смолян за специалностите „Стопанско управление”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Макроикономика”, „Счетоводство” и „Международни икономически отношения”. То се използва и по дисциплината „Управление на риска” в магистърските програми „Финансов мениджмънт” и „Финанси и застраховане”, както и от докторанти и специализанти на Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Акцентът в ръководството е поставен върху отделни елементи от анализа и управлението на портфейл от финансови активи. Използван е основно подходът на Х. Марковиц за портфейл от три и повече активи с дадени възвръщаемости и дисперсионно - ковариацонна матрица.
Настоящото практическо ръководството може да се използва от всички с интереси в теорията на портфейла и нейните приложения за решаване на изследователските и практическите проблеми на риска в неговите многоаспектни прояви. Участниците на капиталовите пазари могат да намерят в ръководството и подходящи решени примери за управление на финансови активи.


8/2018: Тодор Балабанов, Илиян Занкински, Петър Томов. Научни изчисления с Java и Android. Практическо ръководство. ЛКНТ N:8, ИИКТ-БАН, 2018, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-05-3, 216 стр.


Настоящото учебно помагало съдържа серия от примери по дисциплините „Java за напреднали“, която се изучава в магистърската програма „Софтуерни технологии в Интернет“ на "Нов български университет" и „Мобилни приложения“, която се изучава в бакалавърската програма „Компютърни науки“ на "Университета по библиотекознание и информационни технологии". Насочено е към аудитория със сериозни познания в областта на програмирането.
Помагалото е съставено от практически примери, обхващащи цялостния цикъл за разработка на клиент-сървър базирани системи, подходящи за реализацията на изчисления в разпределена среда. Структурата на учебното помагало позволява отделни части от него да послужат при разработването на курсови задачи и/или дипломни работи.
Свободният достъп до помагалото дава възможност то да бъде използвано в учебния процес на курсове с подобно съдържание и на други учебни заведения. Изложеният материал дава възможност за допълване на съществуващите магистърски програми, примерно в областта на изкуствения интелект.
Посочените в библиографията литературни източници са предимно със справочен характер, но дават възможност на заинтересуваните читатели да разширят познанията си в засегнатите области.


9/2019: Станислав Харизанов, Райчо Лазаров, Светозар Маргенов, Пенчо Маринов. Най-добра равномерна рационална апроксимация: приложения за решаване на уравнения, включващи дробни степени на елиптични оператори. Практическо ръководство. ЛКНТ N:9, ИИКТ-БАН, 2019, eISSN: 2367-8666, eISBN: 978-619-7320-08-4, 85 стр.


Настоящото учебно помагало е предназначено да бъде използвано като допълнителна литература по курсовете: „Числени методи за системи с разредени матрици“ и „Изпъкнал анализ и приложенията му в обработка на изображения“, които в момента се преподават в рамките на магистърската програма „Изчислителна математика и математическо моделиране“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Представеният материал може да послужи и като кратък курс по числени методи за решаване на задачи с дробна дифузия и като разширение на съществуващите магистърски или докторантски програми в областта на съвременните научни пресмятания. В помагалото се разглежда една конкретна математическа задача за решаване системи уравнения от дробна степен на самоспрегнати елиптични оператори. През последните двадесет години бяха предложени, изследвани и тествани редица числени методи за решаване на такива задачи, което се дължи на тяхното приложение в разнообразни математически модели на нелокални явления. Тук се разглеждат дискретни аналози на такива задачи, получени след дискретизация на съответните елиптични задачи по методите на крайните разлики или крайните елементи. Предоставена е цялата необходима информация относно наскоро предложения от авторите метод на базата на най-добро равномерно рационално приближение (BURA) на подходящи скаларни функции в единичния интервал. Съществена част от ръководството са представените 160 таблици, съдържащи съответните коефициенти, нули, полюси, екстремални точки на грешката, разлагане в елементарни дроби на BURA- елементите и т.н. В допълнение са предоставени линкове към уебсайт с файлове с данни, характеризиращи конкретните рационални приближения, които са налични с достатъчно значещи цифри, така че читателят да може да ги използва в собствените си изчисления. Разгледаните примери са в подходящ вид за прилагане в компютърни упражнения.


Актуализация: декември 2019