Цели и обхват | Редколегия | Инструкции за авторите | Съдържание |

e-ISSN: 2367-8666

Предлаганият за публикуване материал във формат А4 се изпраща във вид на pdf файл на един от редакторите на поредицата. Материалът трябва да бъде придружен с кратка анотация, представяща неговите основните параметри – за каква аудитория е предназначен, за кои курсове се ползва и къде, има ли предварителни изисквания към читатели, и т.н.
За да бъде публикуван в поредицата „Лекции по компютърни науки и технологии на ИИКТ-БАН” материалът трябва да получи положителни рецензии и да бъде одобрен от Научния съвет на ИИКТ-БАН.
След получаване на одобрението, авторите трябва да изпратят учебните материали като pdf (без номериране на страници) и tex (или doc) файлове във вид, готов за публикуване, на адрес agre@iinf.bas.bg.
Авторските права върху съдържанието на публикуваните материали са собственост на съответните автори. Те носят пълната отговорност за тяхната оригиналност и достоверност.

Актуализация: 12.02.2016