Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи

Проект ДФНИ 02/20, финансиран от Фонд научни изследвания

Относно проектът

Този проект беше подаден за финансиране от Фонд научни изследвания за конкурса финансиране на научни изследвания през 2014 в приоритетна област - информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката.

Проектът беше официално одобрен за финансиране през 2014 година с продължителност от 24 месеца, фокусирайки на фундаментални изследвания. Основните цели на проекта са:

Цел 1

Разработване и изучаване на МК методи с подобрена скорост на сходимост

Цел 2

Реализиране и изучаване на ефективността на разработените алгоритми върху съвременни компютърни архитектури - Грид инфраструктури и високопроизводителни компютри

Цел 3

Разработване на нов ефективен апарат за анализ на чувствителността на големи математически модели

Цел 4

Изчислителна геометрия на полиномите

Работни пакети и техните ръководители

Основната цел на проекта е разработване на ефективни методи и паралелни алгоритми за големи модели. Ние планираме да приложим разработения апарат в три актуални направления: Моделиране на пренос на замърсители във въздуха, квантово транспорт в наноструктури и оптимизационни задачи за индустриални технологии.

Основната част от изследванията ще бъде фокусирана върху разработването на паралелни МК алгоритми с подобрена скорост на сходимост за провеждане на анализ на чувствителността. Използването на съществуващия суперкомпютър IBM BlueGene/P, както и на грид-инфраструктурите, изградени в няколко последователни фази на проектите AComIn, EGEE и SEE-GRID, е важно условие зауспеха на проекта.