Отчети

Работни пакети:

РП1: Високопроизводителни архитектури за достигане на производителност PetaFLOPS при използване на многоядрени процесори - ръководител ст.н.с. I I ст. Владимир Лазаров (ИПОИ-БАН)

РП2: Многопроцесорни комуникационни мрежи за PetaFLOPS суперкомпютри - ръководител проф. Огнян Наков (Технически университет - София)

РП3: Компютърна симулация с крайни елементи на силно хетерогенни среди - ръководител ст.н.с. I ст. дмн Светозар Маргенов (ИПОИ-БАН)

РП4: Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели - ръководител ст.н.с. I ст. дтн Иван Димов (ИПОИ-БАН)

РП5: Суперкомпютърни приложения в изчислителната механика на флуидите - ръководител проф. дмн Недю Попиванов (Софийски университет)

РП6: Квантови суперкомпютърни симулации - ръководител проф. Иван Христов (Софийски университет)

РП7: Суперкомпютърни симулации на биологични молекули и системи - ръководител доц. Леандър Литов (Софийски университет)

РП8: In Silico анализ на имуногенни и алергенни прoтеини - ръководител доц. Ирини Дойчинова (Медицински университет - София)