Анотация

На базата на информационни и комуникационни технологии, SuperCA ще създаде нови възможности за развитие на науката, технологиите, опазването на околната среда и др., като по този начин ще допринесе за изграждането на “общество на знанието”.

Проектът съответства напълно на националните приоритети за развитие на научните изследвания, както и на приоритетите на действащата 7 РП на ЕК. Успехът на SuperCA ще има важно значение за създаването в София на Регионален център за суперкомпютърни приложения.

Настоящият Център за върхови научни постижения се създава на базата на суперкомпютър  IBM Blue Gene/P. Това е една от големите инвестиции за изграждане на национална научна инфраструктура. Получената в този смисъл държавна подкрепа е също така сериозна отговорност за консорциума.

SuperCA има силно изразена интердисциплинарна мотивация. Формираният колектив осигурява решаването на поставените задачи.   Съвместното участие на международно признати учени от три водещи български университети и БАН, както и включването на докторанти и млади учени, стриктно съответства на насоките на Фонд “НИ”, както и на политиката на ЕК за укрепване на европейското изследователско пространство. Участието на водещи учени от Европа и САЩ има важна роля за успеха на проекта.

Комплексните научно-изследователски достижения на базовата организация, ИПОИ – БАН, са високо оценени от Европейската Комисия, в това число в рамките на проект BIS-21 "Centre of Excellence”.

Ще бъдат създадени приложения със силно изразен социално-икономически ефект:

а) архитектури на PetaFlops суперкомпютри;
б) компютърно моделиране на микроструктурата на хетерогеннни среди;
в) анализ на чувствителността на екологични модели;
г) изчислителна динамика на флуидите;
д) компютърно моделиране на биологични молекули и системи;
е) квантови симулации;
ж) In silico проектиране на лекарства.
Проектът ще създаде критична маса от млади учени с възможности за технологични пробиви на базата на най-съвременни суперкомпютърни модели.