Лични данни

Адрес

ул. "Акад. Г. Бончев"., бл. 25А
1113 София, България
Телефон:(+3592) 979 3872
Eлектронна поща: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

Образование

Научни интереси

Чужди езици

Членство в професионални организации

Избрани доклади

Избрани публикации