Eugenia Stoimenova


  Марковски вериги и приложението им в Google

  (лекции и упражнения от Лятната изследователска школа на УчИМИ, 2015)

Markov chains


   Марковските вериги се използват за моделиране на последователни случайни събития, чието реализиране зависи от предишните настъпили събития. Да си представим една физическа система, която има n на брой състояния и във всеки един момент тя се намира само в едно от тези състояния. Системата преминава от едно състоя в друго по случаен начин. Да предположим, че състоянието в n-тия момент зависи само от това в кое състояние е била системата в предишния n-1 момент. Такава редица от случайни събития образува марковска верига. В този курс се разглеждат някои от основните свойства на марковските вериги. Обсъжда се използването на марковски вериги при моделиране на реални случайни процеси. Разглежда се едно от значимите им съвременни приложения - алгоритъма PageRank на Google.
   Материалът е достъпен за ученици от средния курс. Базовите знания по вероятности от средния курс съществено помагат за разбирането на идеите. Използват се още алгебрични действия с вектори и матрици, които не затрудняват ученици с повишени интереси към информатиката.

  Презентация

 •  Е. Стоименова (2013). Марковски вериги и приложението им в Google. (jemarkov2015handouts.pdf )

    Основна литература

 •  Е. Стоименова (2012). Случайно сърфиране в Интернет. Maтематика и информатика, година LV, кн. 3, 225-237. ( ES-mathinf2012.pdf )

 •  Е. Стоименова (2013). Вериги на Марков и приложението им в Google. Maтематика и информатика, година LVI, кн.5, 2013, 426-443. (ES-mathinf2013.pdf )

 •  Е. Стоименова (2013). Задачи за марковски вериги. (jeproblems2013.pdf )

    Допълнителна литература

 •  Waner, Costenoble. Finite mathematics. (Chapter 7 Probability, Sec. 7.7 Markov systems), 2011. (Discrete.pdf )

 •  Rebecca Atherton. A Look at Markov Chains and Their Use in Google. (Rebecca_Atherton.pdf )

 •  Markov chains. (markov123.pdf)

 •  Grinstead, Snell. Introduction to probability. (Chapter 11). 1997. (Chapter11.pdf )

 •  Eileen Schoaff. Discrete Math projects. (Eileen11.txt )

 •