CURRICULUM VITAE

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Име: Aнтон Атанасов Пензов

Дата на раждане: 4 декември 1964 г.

Националност: българин

Семейно положение: не женен

Адрес: Институт по Паралелна Обработка на Информацията - БАН,

ул. "акад. Георги Бончев" бл. 25 А, 1113 София

Телефон: +359-2-9796608

E-mail: apenzov@parallel.bas.bg

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Средно: Математическа гимназия, Благоевград , диплома през 1982 г.

Висше:

 1. Технически Университет - София, Факултет по Радиоелектроника,
 2. Специалност - Електронна техника, диплома през 1987 г.

 3. Институт по приложна математика и информатика при ТУ - София,
 4. Специалност - Информатика, диплома през 1988 г.

 

Научна степен: Докторска дисертация в областта на компютърната графика, научна специалност 02.21.04. "Компютърни системи, комплекси и мрежи".

 

ПРОФЕСИОНАЛНА И НАУЧНА ОБЛАСТ

Заемани позиции:

Програмни езици: FORTRAN, BASIC, PASCAL, и C, C++.

Текстове редактори: WORD PERFECT, MS WORD и други.

Други: MS EXECL и MS ACCESS.

Компютърна графика: Adobe PhotoShop, Corel Draw, 3D Studio Max, Povray, Vivid и други.

Мултимедия: MS Power Point, Adobe Premiere, Media Studio, Scala и други.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 1994 година до сега - основател и основен преподавател (лекции и упражнения) по дисциплините "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" за студенти от специалностите "Биомеханика", "Информатика", "Математика и информатика" и "Изобразително изкуство" в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Натовареността на същия за този период е както следва:

360 часа хорариум по учебните дисциплини "Информатика" и "Компютърна техника" в ПМФ и ИПФ на студенти от специалностите "Българска филология" и "Биомеханика".

390 часа хорариум по учебната дисциплина "Компютърна графика" в ПМФ и ИПФ на студенти от специалностите "Информатика" и "Биомеханика".

360 часа хорариум по учебните дисциплини "Информатика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ на студенти от специалностите "Финанси" и "Информатика".

360 часа хорариум по учебните дисциплини "Мултимедийни технологии" и "Компютърна графика" в ПМФ на студенти от специалностите "Информатика", "Изобразително изкуство" и следдипломна квалификация специалност "Информатика".

Над 400 часа хорариум по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ на студенти от специалностите "Информатика", "Математика и информатика" и "Изобразително изкуство".

Над 640 часа хорариум по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ и ФИ на студенти от специалностите "Информатика", "Математика и информатика" и "Изобразително изкуство".

Над 760 часа хорариум по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ и ФИ на студенти от специалностите "Информатика", "Математика и информатика" и "Изобразително изкуство".

Над 540 часа хорариум по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ за студенти от специалностите "Информатика", "Математика и информатика".

Над 460 часа хорариум по учебните дисциплини "Компютърна графика" и "Мултимедийни технологии" в ПМФ за студенти от специалностите "Информатика", "Математика и информатика".

Научен ръководител на 20 защитени дипломни работи за получаване на степента "магистър" в областите на компютърната графика и мултимедията към катедра "Информатика" на Природо-математически факултет в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Среден успех: 5,80.

 

ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

 1. PENZOV, Anton A.,
 2. A Data Base Containing Spectral Data of Materials for Creating Realistic Images,

  Part 1: Theoretical Background, MTA SZTAKI, Report CG-1, Budapest, 1992.

 3. PENZOV, Anton A.,
 4. A Data Base Containing Spectral Data of Materials for Creating Realistic Images,

  Part 2: Tables for Metalic Elements and Alloys, MTA SZTAKI, Report CG-2, Budapest, 1992.

 5. PENZOV, Anton A.,
 6. A Data Base Containing Spectral Data of Materials for Creating Realistic Images,

  Part 3: Tables for Nonmetallic Solids, MTA SZTAKI, Report CG-3, Budapest, 1992.

 7. PENZOV, Anton A.,
 8. Shading and Illumination Models in Computer Graphics- a literature survey,

  MTA SZTAKI, Report CG-4, Budapest, 1992.

 9. PENZOV, Anton A.,
 10. A Ray Tracing Algorithm for Realistic Image Synthesis,

  Proceeding of Sixth International School of Biomechanics,

  Blagoevgrad, September 1995, pp. 150-154.

 11. ПЕНЗОВ, Антон А.,
 12. "Разделяне на изображението" - едно ускорение на методите за квантуване на цветни изображения,

  София, сп. Електроника и електротехника, 1998, бр. 5-6, стр. 40-44.

 13. ПЕНЗОВ, Антон А.,
 14. Спектрални зависимости на уравненията на Френел и тяхното използвоне при

  синтеза на реалистични изображения,

  София, сп. Електроника и електротехника, 1998, бр. 7-8, стр. 20-24.

 15. PENZOV, Anton A. and Milen Todorow,
 16. A colour quantization method with histogram partition,

  Proceeding of ICDMA6, August 31 - September 02 2001, рр. 191-202.

 17. DIMOV, Ivan T., Todor V. GUROV and Anton A. PENZOV,
 18. A Monte Carlo Approach for the Cook-Torrance Model,

  NAA 2004, LNCS 3401, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, pp. 257-265.

 19. GUROV Todor V., Anton A. PENZOV and Ivan T. DIMOV,
 20. A Monte Carlo Method for the Rendering Equation, Sozopol 2004, (to appear).

   

  Учебни помагала и пособия в електронен вид (мултимедийни CD-та):

 21. ПЕНЗОВ, Антон А. и други,
 22. Курс за самообучение по "Компютърна графика", Благоевград, март 2001 г.

 23. ПЕНЗОВ, Антон А. и други,
 24. Курс за самообучение по "Мултимедийни технологии", Благоевград, октомври 2001 г.

 25. ПЕНЗОВ, Антон А. и други,
 26. Ръководство за практическо обучение по "Мултимедийни технологии", Благоевград, 2002 г.

 27. ПЕНЗОВ, Антон А. и други,
 28. Ръководство за практическо обучение по "Компютърна графика", Благоевград, 2003 г.

 

Научни доклади:

Изнесени 17 научни доклада на научни семинари в Института по Изчислителна Техника и автоматика (SZTAKI) - Будапеща при УАН, ИПОИ и Института по Механика - София при БАН и международни научни конференции.

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Английски, Унгарски, Руски.

Януари 2005, София, България