Анотация

Проект SuperCA++ е развитие на стартиралия на 15.12.08 г. проект Център за върхови научни постижения “Суперкомпютърни приложения” (SuperCA)

На базата на информационни и комуникационни технологии, SuperCA++ създава нови възможности за развитие на науката, технологиите, опазването на околната среда и др., като по този начин допринася за изграждането на общество на знанието.
Проектът съответства напълно на националните приоритети за развитие на научните изследвания, както и на приоритетите на действащата 7 РП на ЕК. SuperCA++ е важна стъпка към създаването в София на Регионален център за суперкомпютърни приложения.
На консорциума за “Суперкомпютърни приложения” е предоставен за използване суперкомпютър  IBM Blue Gene/P. Това е една от големите инвестиции за изграждане на национална научна инфраструктура.
SuperCA++ има силно изразена интердисциплинарна мотивация. Формираният колектив осигурява решаването на поставените задачи.   Съвместното участие на международно признати учени от три водещи български университети и три института на БАН, както и активното участие на докторанти и млади учени, стриктно съответства на насоките на Фонд “НИ”, както и на политиката на ЕК за укрепване на европейското изследователско пространство.
Комплексните научно-изследователски достижения на базовата организация, ИПОИ – БАН, са високо оценени от Европейската Комисия, в това число в рамките проект BIS-21 "Centre of Excellence”.
Ще бъдат създадени приложения със силно изразен социално-икономически ефект в следните области:
а) архитектури на суперкомпютри с производителност PetaFlops;
б) компютърно моделиране на микроструктурата на хетерогеннни среди;
в) анализ на чувствителността на сложни компютърни модели;
г) оценка на ветровия потенциал и качествотото на въздуха на България; д) изчислителна динамика на флуидите;
е) компютърно моделиране на биологични молекули и системи;
ж) квантови симулации;
з) in silico проектиране на лекарства.
Проектът ще създаде критична маса от млади учени с възможности за технологични пробиви на базата на най-съвременни суперкомпютърни модели.