Отчети междинни

Работни пакети:

РП1: Високопроизводителни компютърни архитектури в областта на PetaFLOPS с използване на многоядрени процесори - ръководител доц. Владимир Лазаров (ИИКТ-БАН)

РП2: Многопроцесорни комуникационни мрежи за PetaFLOPS суперкомпютри - ръководител проф. Пламенка Боровска (Технически университет - София)

РП3: Високопроизводителна среда за иновативни Грид приложения - ръководител доц. Емануил Атанасов (ИИКТ-БАН)

РП4: : Компютърна симулация с крайни елементи на силно хетерогенни среди - ръководител проф. дмн Светозар Маргенов (ИИКТ-БАН)

РП5: Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели - ръководител проф. дтн Иван Димов (ИИКТ-БАН)

РП6: Изучаване енергията на вятъра и качеството на въздуха в България с използване на интензивни симулации в каскада от мащабии - ръководител доц. Костадин Ганев (Геофизически институт - БАН)

РП7: Суперкомпютърни приложения в изчислителната механика на флуидите - ръководител проф. дмн Недю Попиванов (Софийски университет)

РП8: Паралелни алгоритми и Грид приложения за компютърно моделиране на процеси и феномени в Микро-Електро-Механични системи (МЕМС) - ръководител доц. Емил Маноах (Институт по механика - БАН)
Компютърна симулация на газови течения в елементи на Микро-Електро-Механични системи (МЕМС)
РП9: Квантови суперкомпютърни симулации - ръководител проф. Иван Христов (Софийски университет)

РП10: Суперкомпютърни симулации на биологични молекули и системи - ръководител доц. Леандър Литов (Софийски университет)

РП11: In Silico анализ на имуногенни и алергенни прoтеини - ръководител доц. Ирини Дойчинова (Медицински университет - София)